JAGTFORENING

Besøg vore annoncører; de støtter os!

Generalforsamling 2019 – referat

Trøstrup-Korup Jagtforening

Generalforsamling den 12. september 2019

 

Referat.

                                                                

                                              Trøstrup-Korup Jagtforening Kreds 5, forening nr. 5313

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
 • Bestyrelsen indstillede Leo Rasmussen og LR vælges ved akklamation. LR konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig varslet, da indkaldelsen var sat på Foreningens hjemmeside den 21. august 2019.
 • Der er 35 stemmeberettige til stede til generalforsamlingen.
 1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:
 • Formand Verner Dalgaard Jensen bød herefter velkommen til Trøstrup-Korup’s generalforsamling på Korup Sognegård og aflagde beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
 • – Godt at se jer alle igen, der er jo gået et helt år siden sidst, her på årets vigtigste dag for Trøstrup-Korup Jagtforening. Det her år der er gået, det adskiller sig ikke fra de øvrige år, der er passeret.

Og så alligevel ikke.

Endnu engang bliver vi mindet om: ”at det at leve, det er at miste.”

Vi mistede vores medlem i bestyrelsen, Peter Gavnbo. Peter sov stille ind den 30. april og efterlod et stort tomrum i Trøstrup-Korup Jagtforening og i bestyrelsen. Peter havde kort tid forinden mistet sin bror Jens, som også var et værdsat og aktivt medlem i vores forening.

Peter og Jens vil altid blive husket med glæde.

Æret være deres minde.

– Vi har traditionen tro afholdt forskellige arrangementer med riffelindskydning, hundetræning og lerdueskydning.

– Hans Ole Jensen har afholdt riffelindskydning på skydebanen i Skallebølle i foråret, således, at man har mulighed for at gå på jagt med en riffel, der er indskudt og derved komme anskydningerne til livs. Der har været en rimelig tilslutning til skydningerne, men der må også gerne komme flere – og så er det jo gratis for medlemmerne i Trøstrup-Korup Jagtforening.

– Hundetræningen, som Per Fischer forestår, har haft god tilslutning igennem hele sæsonen, hvor Per, i samarbejde med Aktivistgruppen for Dansk Münsterländer Klub for Fyn, har lavet velkvalificeret hundetræning med velkvalificerede hundetrænere. Der er nu hundetræning hele året rundt.

– Vores lerdueskydning som Timon Lorenzen står for: Timon laver nogle spændende og udfordrende skydninger henover forår og sommer. Der har været en rimelig tilslutning til skydningerne og vi må sige, at der er plads til flere til skydningerne.

– Præmieskydningen den 17. august med fine præmier, hvor alle havde mulighed for at få en præmie med hjem. Deltagerantallet godt kunne havde været større, men bukkejagt i Sverige – som starter den 16. august – gjorde, at der var afbud fra flere. Det er taget til efterretning.

– Vores annoncører, de udgør en forskel for vores forening. Uden dem var vi dårligere stillet. Med deres støtte kan vi få forskellige aktiviteter til at løbe rundt. To gange jeg oplevet, at en annoncør har tvivlet på værdien af 500 kroner, vedkommende har støttet vores forening med. Så husk at støtte dem, der støtter os og fortæl, at du kommer fra Trøstrup-Korup Jagtforening. Og det er ikke forbudt at spørge en virksomhed eller butik, om der kunne være interesse for et sponsorat.

– Tak til bestyrelsen for de mange timer, I hver især byder ind med, således at medlemmerne i Trøstrup-Korup Jagtforening kan få oplevelserog socialt samvær og samtidig har mulighed for at dygtiggøre sig som jæger med hund og skydevåben. Tak skal I hver især have.

– Sluttelig, kære medlem: Slut op omkring vores arrangementer! Det er dig, der bestemmer udviklingen i vores forening. Ved at du møder op til arrangementerne, så motiveres vi i bestyrelsen til at gøre en forskel.

– Det er fandme svært at motiveres, når der ikke kommer folk til arrangementerne.

– Det var ordene for året, der gik. Tak.

 

– Beretningen om årets virke blev herefter godkendt ved akklamation.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
 • PF gennemgik det reviderede regnskab og som viste et overskud på 8.668,67 kroner og en bankindestående på 171.948,21 kroner.

Per oplyste, at der er 135 medlemmer i Trøstrup-Korup Jagtforening.

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt ved akklamation.

 

 1. Indkomne forslag:
 • Verner oplyste, at der ikke var indkommet nogen forslag mm. til generalforsamlingen.
 1. Fastlæggelse af kontingent.
 • Verner oplyste, det er bestyrelsen opfattelse at foreslå uændret kontingent, da foreningens økonomi ikke berettiger til kontingentforhøjelse.

Forslaget vedtages ved akklamation fra generalforsamlingen.

 1. Valg af kasserer:
 • Per Fischer havde forud for generalforsamlingen oplyst, at han ikke genopstiller som kasserer.

Generalforsamlingens dirigent, Leo, spurte ud i forsamlingen, om der var nogen, der var interesseret i funktionen som kasserer for foreningen.
Leo måtte konstatere, at der ikke var nogen i forsamlingen, der var interesseret i funktionen som kasserer.
Leo forslog herefter, at generalforsamlingen holdt en pause på 10 minutter, hvor man kunne diskutereproblemstillingen.

Ved genoptagelsen af generalforsamlingen meddelte bestyrelsesmedlem Michael Nielsen, at han vil påtage sig hvervet som kasserer for foreningen.

Generalforsamlingen valgte herefter Michael som kasserer ved akklamation.

                     

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Hans Ole Jensen modtog genvalg ved akklamation.
 • Søren Bruun Dirksen havde forud for generalforsamlingen oplyst, at han ikke modtog genvalg til bestyrelsen.
 • Per Fischer vælges som bestyrelsesmedlem ved akklamation.
 • Simon Larsen vælges som bestyrelsesmedlem ved akklamation.
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
 • Leo konstaterede, at der skulle vælges to suppleanter til bestyrelsen efter at Simon Larsen var blevet valgt til bestyrelsesmedlem og Peter Gavnbo var faldet bort.
 • Hans E. Meyer blev forslået og valgtes herefter ved akklamation.
 • Martin Mortensen blev forslået og valgtes herefter ved akklamation.
 1. Valg af revisorer.
 • Flemming Ryet og Jens Eriksen blev genvalgt ved akklamation.
 1. Valg af revisorsuppleanter.
 • Hans Erik Fischer Hansen og Gert Mortensen blev genvalgt ved akklamation.

 

 1. Eventuelt:
 • Frans Frandsen oplyste, at han opstarter jagttegnskursus den 22. oktober og at der kommer et opslag på vores hjemmeside.
 • Verner takkede Søren for hans tid i bestyrelsen med to flasker vin.
 • Foreningens Fremmødelotto, som Per er tovholder for, forestod lodtrækningen af årets præmier blandt de medlemmer, der har deltaget i årets arrangementer. Der skulle trækkes 5 præmier som bla. var lommelærke og kniv mm.
 • De 5 vindere er: 193 Birger J. Weinholdt

                                         86 Finn Mortensen.

                                         289 Hans E. Meyer.

                                         199 Michael Nielsen.

                                         285 Hans Ole Jensen.

 

Generalforsamlingens dirigent Leo Madsen takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Generalforsamling slut.

 

BESØG DINE SPONSORER! DE STØTTER DIN JAGTFORENING!

Copyright © 2013. All Rights Reserved TK-Jagt.