JAGTFORENING

Besøg vore annoncører; de støtter os!

 

Jægerrådsårsmøde Odense Jægerråd

Den 6/2-2019

1.      Valg af Dirigent.

2.      Valg af Referent.

3.      Aflæggelse af Jægerrådet virke: regulering af råger/måger.

4.      Aflæggelse af Grøntråd.

5.      Orientering om bestyrelsen sammensætning.

6.      Valg af Formand.

7.      Indstilling af to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.

8.      Indstilling af 4 delegerede til repræsentantskabsmødet den 22/6, indstilling i henhold til pkt. 5 & 6 skal meddeles til kredsformanden seneste 3 uger før kredsårsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.

9.      Indkomne forslag.

10.     Orientering af Kredsformanden

11.     Danmarksjægerforbund Formand Claus Lind Christensen.

12.     Ny struktur Mikkel Varming.

13.     Eventuelt.

Referat af årsmøde i Odense Jægerråd

1.      Jørgen Andersen er valgt

2.      Mikkel Warming Pedersen er valgt

3.      Der har ikke været afholdt nogen møder i jægerrådet i indeværende år. Jørgen Andersen afholder oplæg om råge- og mågeregulering i Odense Kommunen.

4.      Niels afrapporterer. Der har været afholdt 3 møder. Foregået stille og roligt.

a.      Der spørges til duejagten i Odense Kommune: Denne har ligget stille pga. manglende opbakning til projektet.

b.      Der bliver stillet spørgsmål til hvorfor der ikke foreligger referater fra Odense Jægerråd efter 2016. Hertil svares der at kommunikationsvejene generelt har været dårlige og at Jægerrådet har været dysfunktionelt.

5.      Der kommer liste på Kreds 5’s hjemmeside, under Jægerråd Odense.

6.      Valg af formand i Odense Jægerråd

a.      Claus Lind holder motiverende tale, da ingen i første omgang stiller op.

b.      Efter drøftelse blandt kommunens jagtforeningsformand vælges Jørgen Andersen som midlertidig formand i max 1 år.

7.      Der skal vælges ny suppleant til hovedbestyrelsen, da Michael er gået ud. Eigil, konstitueret kredsformand, vælges.

8.      Udskydes til at det nye jægerråd indstiller. Skal indstilles senest 3 uger før kredsårsmødet

9.      Ingen indkomne forslag

10.     Eigil holder oplæg. Fortæller om kredsens arbejde igennem året.

11.      Claus Lind holder oplæg om DJ’s politiske processer.

12.     Kommentarer til Mikkels oplæg omkring ny struktur og Strukturudvalget:

a.      Alle kan skrive forslag til Strukturudvalget på e-mail. Dette gøres meget gerne inden weekenden, da Strukturudvalget mødes der.

b.      Det bør genovervejes, hvorvidt regionerne er gode rammer for distriktinddeling. Der gives eksempel på, at jagten er ret forskellig på Fyn og i Sønderjylland, som jo ligger i samme region – måske det alligevel er et for stort geografisk område.

c.      Særskilte forhold for jagt i storbyer (København, Aarhus, Odense m.fl.).

d.      Folk er generelt medlemmer i det område, de har deres jagt – ikke nødvendigvis i det område, de er bosat.

e.      Forslag til ændring i kontingentbetaling: Betal kvartalvis i stedet for årligt. På denne måde ser folk lettere ”gennem fingre med det”. Dette giver muligvis komplikationer ifm. øget administration og giver ikke nødvendigvis fremgang i sidste ende.

f.      Tiltag, som deler ”magten” ud til hvert enkelt medlem, er generelt velset.

g.      Selvom der i Jægerråd Odense er over 1000 medlemmer, sidder vi alligevel kun knap 20 til mødet i dag – giver det mening at give medlemmerne denne ”magt”? Det påpeges, at strukturændringen forhåbentlig vil ændre på dette.

h.      Samme region kan ende med at sidde med 4 ud af 8 medlemmer i hovedbestyrelsen.

i.      Anciennitet er godt i en bestyrelsespost – man bliver med tiden bedre til sin rolle – Claus fremstilles som et eksempel. Dette besværliggøres af den foreslåede udskiftning jf. max to perioder á 3 år.

j.      Der foreslås fællesfront med f.eks. lystfiskerforeninger eller at gøre DJ mere synlig udadtil i form af f.eks. tv-udsendelser. Vi vil gerne vise den almene befolkning, at vi er pro naturen.

k.      Der skal gå ansvar fra hovedbestyrelsen og ud i de enkelt udvalg.

l.      Økonomien i de nye poster er ikke besluttet.

13.     Eventuelt:

a.      Hvad er status på Kredsen forhold til Kerteminde og Nyborg?

i.      De havde deadline 17. december, om de ville vende tilbage til kredsen. De har dog ikke vendt tilbage. Kredsen har fortsat døren stående åben for begge Jægerråd.

Venlig hilsen

Jørgen Andersen

Tlf.: 65 90 22 20

BESØG DINE SPONSORER! DE STØTTER DIN JAGTFORENING!

Copyright © 2013. All Rights Reserved TK-Jagt.